අප සමඟ කතාබස් කරන්න, බල ගැන්වුයේ LiveChat

Industrial Growth Partners Acquires Integrated Global Servicesඉන්කෝපරේෂන්

Industrial Growth Partners Acquires Integrated Global Servicesඉන්කෝපරේෂන්

Richmond, VA, May 15, 2014 – Industrial Growth Partners, in partnership with management, has completed the acquisition of Integrated Global Servicesඉන්කෝපරේෂන්

On May 12, 2014, Industrial Growth Partners IV, L.P. (IGP), in partnership with management, purchased a controlling interest in IGS. The transaction creates a platform for IGS to accelerate its international growth, enhance its selling capabilities and pursue selective acquisition opportunities. The acquisition is an ideal fit with IGP’s strategy of investing in niche industrial companies with leading market shares and outstanding management teams.

“IGP’s familiarity with IGS’s key end markets through its prior investments and the firm’s deep experience in the industrial sector made IGP an ideal equity partner for us,” commented Rich Crawford, CEO of IGS. “The IGS management team is excited about the opportunity to leverage IGP’s experience to help expand our business internationally and to strengthen our position in our core markets. We look forward to capitalizing on the resources this new relationship provides.”

IGP, founded in 1997, is a San Francisco-based private equity investment firm with $1.4 billion of equity capital raised since inception. The firm invests exclusively in middle-market companies in the industrial sector in partnership with management teams.

To learn more about IGP, please visit www.igpequity.com