Olja och gas

Invändig beklädnad av olje- och gaskärl med hjälp av termisk högtryckssprutning förhindrar korrosion

IGS är ett företag inom termisk högtryckssprutning, HVTS (High Velocity Thermal Spray), som arbetar på plats hos kund. Vi har tiotals år av erfarenhet bakom oss av att designa och leverera högtryckssprutade beklädnader för viktig processutrustning globalt. Sedan 2001 har IGS 5420 HVTS-beklädnader använts framgångsrikt för att effektivt eliminera invändig korrosion i processkärl genom applicering av en höggradigt korrosionsbeständig legering som barriär. IGS 5420 HVTS ger en barriär med lång livslängd (normalt över 10 år), bevarar den invändiga metallens tillstånd, reducerar antalet framtida driftavbrott och underhållskrav samt ökar produktiviteten och tillgängligheten för processen.

KORROSION/EROSION I KRITISK PROCESSUTRUSTNING FÖR OLJA OCH GAS

Under det grundläggande konstruktionsstadiet utformas olje- och gasanläggningar för en minsta livslängd. Betingelserna under drift överensstämmer ofta inte med de parametrar som användes under konstruktionsarbetet. Anläggningarna används ofta under mycket längre tid än vad som ursprungligen var tänkt och utmaningarna när det gäller tillverkning, design och drift av processkärl leder normalt till högre invändig korrosionshastighet än förväntat. Detta innebär krav på underhåll, reparationer eller byte av processutrustning för att förhindra läckage, upprätthålla utrustningens integritet och hålla driften igång.

En uppgradering av den invändiga metallegeringen med en höggradig korrosionsbeständig legering ger en barriär mot korrosion med lång livslängd. Den stoppar invändig korrosion i processkärlen och förlust av kärlens tryckgränser, förlänger livslängden, ökar driftsäkerheten och minskar underhållsbehovet.

Höggradigt korrosionsbeständiga legeringar kan appliceras med påsvetsningstekniker. Dessa tekniker innebär många utmaningar på fältet, t.ex. appliceringstid, skapandet av de värmepåverkade zonerna, behov av värmebehandling efter svetsning och formförändring hos kärlet. En mer ekonomisk och kostnadseffektiv lösning är applicering av höggradigt korrosionsbeständiga legeringar med hjälp av IGS HVTS.

Begränsa det invändiga metallsvinnet från processkärlen med HVTS-beklädnad på plats hos kund

IGS 5420 invändig beklädnad genom termisk högtryckssprutning är en beprövad teknik för applicering av höggradigt korrosionsbeständiga legeringar inuti driftsutrustning på plats hos kund, ute på fältet, med ett minimum av driftstopp och störningar av anläggningens drift.

IGS använder endast verkliga höghastighetsprocesser vid applicering, där atomisering av material förekommer före eller i en gasström med överljudshastighet. Det är enda sättet att uppnå de optimala egenskaperna hos beklädnaden, där ytbeläggningspartiklarna är tillräckligt små och tillräckligt hoppressade för att erhålla den nödvändiga makrostrukturen. Denna behövs för att ge korrosionsbarriären en tillförlitlig och förutsägbar, långsiktig prestanda. IGS HVTS erbjuder våra kunder följande fördelar jämfört med andra termiska sprut- och beklädnadslösningar:

  • IGS 5420 HVTS-beklädnader är framtagna för att praktiskt taget eliminera permeabilitet och därmed korrosion. Detta sker med hjälp av modifierade legeringar och tekniska lösningar för applicering som utvecklats av IGS R&D, och som sedan testats och utvärderats i samarbete med större olje- och gasföretag.
  • HVTS förser utrustningen med en tillförlitlig, invändig korrosionsbarriär som ger ökad drifttid, färre driftavbrott, minskat underhåll och lägre kostnader för inspektion och drift för ägare och operatörer.
  • IGS 5420 HVTS-beklädnader har varit i drift i olje- och gasindustrins processer sedan 2001, i aggressiva processer som sker i extremt sura miljöer (hög halt H2S, klorider (Cl), koldioxid CO2) m.m.)

IGS erfarenhet inom olje- och gasindustrin

Integrated Global Services, Inc. är banbrytande inom användning av termiska sprutbeläggningar för olje- och gasindustrins utrustningar. IGS har färdigställt tiotusentals kvadratmeter av invändiga ytor av processkärl inom olje- och gasindustrin, på plats hos kund, under de senaste tjugo åren.

Testning av långsiktig korrosionsbeständighet på laboratoriet hos IGS

De många färdigställda appliceringarna, under så många år, ger IGS en unik position som marknadsledare när det gäller material, appliceringsteknik, installation, upprustning och driftmetoder vid framgångsrik applicering av HVTS-beklädnader för olje- och gasanläggningar. Vi har helt enkelt de bästa förutsättningarna för att veta vad som fungerar och vad som inte fungerar i många olika olje- och gasprocesser på land eller till havs, uppströms eller nedströms, med olika matningsförhållanden, runt hela jordklotet. Där andra experimenterar med potentiella lösningar, har IGS pålitliga och beprövade lösningar.

Optimerade lösningar för skydd av viktig processutrustning inom olje- och gasindustrin

Under de senaste tjugo åren har vi utnyttjat denna erfarenhet och kunskap för att utveckla unika material och appliceringsmetoder för att tillhandahålla pålitliga, förutsägbara och skyddande korrosionsbarriärer i de mest utmanade processutrustningar och -miljöer inom olje- och gasindustrin världen över. Vi har lärt oss att:

  • För att IGS HVTS-beklädnader ska ge största möjliga avkastning på investeringen bör kritisk utrustning hanteras proaktivt, så att tjockleken hos tryckkärlens stålväggar inte tillåts att brytas ner under korrosionstoleransen. IGS HTVS är en korrosionsbarriär som kan appliceras på alla metallunderlag (kolstål eller korrosionsbeständiga legeringar) på processkärl som är driftdugliga. Att hantera utrustningars integritet och följa upp korrosion är viktigt för att förhindra att processkärl måste ersättas eller genomgå större och kostsamma mekaniska reparationer.
  • HVTS-legeringar och appliceringsutrustning måste ha särskilda egenskaper för att framgångsrikt och pålitligt kunna förhindra invändig korrosion i processkärl under deras livstid. Permeabilitet, oxidinnehåll, slitstyrka och restspänning är några viktiga egenskaper som bestämmer om termiska sprutbeläggningar kommer att förhindra invändig korrosion. Om de istället orsakar sekundära problem i processkärlet, kan det leda till accelererad minskning av tryckgränserna vid beklädnadens gränsyta, om inklädningen inte skulle täcka hela arean.
  • Att hantera utrustningarnas integritet på lång sikt är en större utmaning än bara den initiala appliceringen. Att minimera driftstoppen och maximera processutbytet är nyckeln till att maximera produktiviteten. Användning av en invändig korrosionsbarriär såsom IGS sprutbeklädnad för metall, tillsammans med IGS egna inspektionstekniker, möjliggör aktiv övervakning av den invändiga beklädnaden från utsidan (utan inträde i kärlet), förlängd tid mellan ingrepp och inspektion av kärlen (till 5 år eller mer), minskad tid och kostnad för driftavbrott/handläggning på grund av det minskade behovet av underhåll och reparation som underlättas av en pålitlig invändig korrosionsbarriär.
  • IGS skapar värde för sina kunder genom att tillhandahålla kvalificerad personal och egenutvecklade lösningar för HVTS-beklädnader, som direkt kan gå i drift. Detta sker också genom expertbesiktningar och modellering av korrosion och metallsvinn som gör det möjligt för IGS att specificera vilka material som bör appliceras, både vid en inledande applicering och vid periodisk upprustning, för att säkerställa långsiktig pålitlig prestanda.

Beklädnad med korrosionsbeständiga legeringar på plats hos kund

IGS 5420 HVTS beklädnadssystem skapar värde för ägare och operatörer av processutrustning inom olje- och gasindustrin genom att säkerställa tillförlitlighet och förutsägbar prestanda. Kunder som ser pålitlig och tillförlitlig produktivitet i processerna som verksamhetskritisk för intäktsgenerering och/eller för deras kunder, kommer att uppleva den ekonomiska fördelen med metallsprutningsteknik och -strategi för tillförlitligheten hos processutrustningen. Via våra strategiskt placerade verksamheter i Amerika, Europa, Afrika, OSS, Mellanöstern och Asien-Stillahavsområdet fokuserar IGS på att skapa värde för våra kunder globalt genom att säkerställa pålitlig och tillförlitlig prestanda för deras verksamhetskritiska anläggningar.