අප සමඟ කතාබස් කරන්න, බල ගැන්වුයේ LiveChat

අප අමතන්න

අපේ ස්ථාන

IGS World Headquarters

7600 Whitepine Road
රිච්මන්ඩ්, VA 23237

+ 1 888 506 2669
+ 1 804 794 1646
info@integratedglobal.com
View on Google Maps

IGS - Newton Office

14384 W US 84
Newton, AL 36352

+ 1 334 692 5545
View on Google Maps

IGS - Houston Office

6623 Willowbrook Park Drive
හූස්ටන්, ටෙක්සාස් 77066

+ 1 832 608 6840
View on Google Maps

Cetek

6779 Engle Road, Suites A&B
Middleburg Heights, OH 44130

+ 1 440 863 3252
View on Google Maps

IGS - Canada

14032 23 ඇවනියු NW
එඩ්මන්ටන්, ඇල්බර්ටා
Canada T6R 3L6

+ 1 780 974 9827
View on Google Maps

IGS - Europe

Brněnská 289 Holasice
664 61 Czech Republic

+ 420 735 750 500
View on Google Maps

IGS - Kazakhstan

Almaty Kazakhstan

+ 7 701 520 4565
info@integratedglobal.com
View on Google Maps

IGS - Africa

9 Telford Street Industria
Gauteng South Africa 2093

+ 27 11 474 2447
info@integratedglobal.com
View on Google Maps

IGS - Japan

515, Obitaka Kurashiki-Shi
ඔකායාමා
710-0023 ජපානය

+ 81-86 476 1771
info@igsjapan.com
View on Google Maps

IGS United Arab Emirates

Sector M9, Industrial Area
Abu Dhabi, U.A.E

+ 971 4550 9368
IGSUAE@integratedglobal.com
View on Google Maps

IGS Qatar

Almana Business Tower, C-Ring
Road Doha, Qatar

+ 971 4550 9368
IGSQatar@integratedglobal.com
View on Google Maps

IGS Saudia Arabia

2nd Industrial City
Dammam, Saudi Arabia 31952

+ 966 59 629 6994
IGSKSA@integratedglobal.com
View on Google Maps